هيأت مديره :

علیرضا شه پرست

علیرضا شه پرست

رئیس هيئت مديره
دکتر محمد مسعود علیمراد

دکتر محمد مسعود علیمراد

مديرعامل و عضو موظف هيئت مديره
رامين زارع

رامين زارع

عضو موظف هیأت مدیره
قاسم جعفری

قاسم جعفری

عضو هیئت مدیره