• دکتر محمد مسعود علیمراد

  دکتر محمد مسعود علیمراد

  مدیر عامل
  • دکتر فریبرز رسا

   دکتر فریبرز رسا

   سرپرست معاونت بازاريابي، فروش و صادرات
  • دکتر اصغر حیدری

   دکتر اصغر حیدری

   سرپرست معاونت كيفيت
  • رامين زارع

   رامين زارع

   معاون مالي و اقتصادي
  • دكتر بايرامي

   دكتر بايرامي

   سرپرست معاونت بازرگاني
  • دكتر سپيده مهرنيا

   دكتر سپيده مهرنيا

   سرپرست معاونت تحقيق و توسعه
  • دكتر اصغر حيدري

   دكتر اصغر حيدري

   سرپرست معاونت توليد
  • محمد صادق محمدي كياپي

   محمد صادق محمدي كياپي

   سرپرست معاونت سرمايه نساني