نام محصول نام كشورهاي در حال مطالعه نام كشور ثبت کننده محصول نام كشورهاي درحال فروش
قرص اناكلد     ازبكستان
قطره بتاكورتال     ازبكستان
قطره دگزاكورت     ازبكستان
قرص امي تريپ تيلين 10     ازبكستان
قرص امي تريپ تيلين 25     ازبكستان
امپول ب كمپلكس     ازبكستان
قرص ب كمپلكس     ازبكستان
قرص فريرون     ازبكستان
قرص استامينوفن 300     ازبكستان
آمپول اميكاسين 500   ازبكستان  
امپول پرگناگون   ازبكستان  
قرص كدكس   ازبكستان  
پماد كلوبتازول     عراق
قرص سيپروهپتادين     عراق
قطره بتامتازون ان     عراق
لوسيون بتامتازون     عراق
سرم نيم ليتري قندي   عراق عراق
سرم نيم ليتري قندي نمكي   عراق عراق
پرزوكائين   عراق  
آمپول آمیکاسین 500 م گ     افغانستان
آمپول آمیکاسین 100 م گ     افغانستان
آمپول ویتامین دی 3   300هزارواحد     افغانستان
آمپول جنتامایسین 20 م گ     افغانستان
آمپول جنتامایسین 40 م گ     افغانستان
آمپول جنتامایسین 80 م گ     افغانستان
پماد کلوبتازول     افغانستان
پماد بتامتازون     افغانستان
پماد بتامتازون ان     افغانستان
آمپول دگزامتازون     افغانستان
قرص آمی تریپتیلین 25م گ     افغانستان
قرص متیل دوپا     افغانستان
قرص کلرفنیرآمین     افغانستان
قرص سیپروهتادین     افغانستان
قرص فروس سولفات     افغانستان
قرص گریزوفلوین 125 م گ     افغانستان
قرص ایبوپروفن 400 م گ     افغانستان
قرص ویتامین ب 6 40 م گ     افغانستان
قرص فنوباربیتال 100 م گ     افغانستان
قرص ارگوتامین سی     افغانستان
قطره استامینوفن     افغانستان
لوسیون بتامتازون ان     افغانستان
لوسیون بتامتازون     افغانستان
کپسول امپرازول     افغانستان
ژل پیروکسیکام     افغانستان
آمپول ویتامین ب6 100 م گ     افغانستان
آمپول تریامسینولون     افغانستان
کپسول سلکسیب 200 م گ     افغانستان
کپسول مولتی ویتامین مینرال     افغانستان
شربت اکسپکتورانت     افغانستان
شربت مولتی ویتامین     افغانستان
شربت سالبوتامل     افغانستان
قرص ویتامین ب 1  300 م گ     افغانستان
شربت دیفن هیدرامین     افغانستان
قرص سالبوتامل     افغانستان
قرص ویتامین ایی 100 م گ     افغانستان
قطره بتامتازون     افغانستان
قطره جنتامایسین     افغانستان
آمپول بتامتازون ال آ     افغانستان
آمپول دیکلوفناک     افغانستان
قرص سیپروفلوکساسین 500 م گ     افغانستان
ژل دیکلن     افغانستان
قطره بتامتازون ان     افغانستان
پماد كلوبتازول     تاجيكستان
سرم دكستروز 5% نيم ليتري   تاجيكستان  
سرم سديم كلرايد 0.9% نيم ليتري   تاجيكستان  
رينگر   تاجيكستان  
امپول مورفين سولفات     سوريه
پرزوكائين     سوريه
سایتوسپت (مایکوفنلات مفتیل500)     سوریه
قرص هيدروكلرتيازيد   اذربايجان  
قرص لوزاتن 50   اذربايجان  
قرص هيدروكسي زين 25   اذربايجان  
قرص هيدروكسي زين 10   اذربايجان  
امپول ديكلن   اذربايجان  
امپول دگزامتازون   اذربايجان  
اميكاسين 500   اذربايجان  
اميكاسين 100   اذربايجان  
ويتامين ب1/ب6/ب12   اذربايجان  
قرص اسيكلوير 400   اذربايجان  
قرص اتنولول 50   اذربايجان  
قرص اتنولول100   اذربايجان  
قرص كاپتوپريل 25   اذربايجان  
قرص كاپتوپريل5   اذربايجان  
قرص سيتريزين 10   اذربايجان  
قرص سيپروفلوكساسين 250   اذربايجان  
قرص سيپروفلوكساسين 500   اذربايجان  
قرص ايبوپروفن 400   اذربايجان  
قرص لوراتادين 10   اذربايجان  
آمپول ديكلوفناك     اذربايجان (اذرفارم)
امپول ليدوكائين     اذربايجان(آذرفارم)
اب مقطر     اذربايجان(آذرفارم)
آمپول تري كورتال     بلاروس
قرص ايبوپروفن تانزانيا/ اوگاندا    
پرزوكائين تانزانيا/ اوگاندا    
قرص كاپتوپريل 50 تانزانيا/ اوگاندا    
قرص كاپتوپريل 25 تانزانيا/ اوگاندا    
کپسول سلکسیب 200 تانزانيا/ اوگاندا