• معاونت مهندسی تولید
  دکتر محمدرضا فرقانی - شماره تلفن: 02144987313
 • معاونت بازاریابی، فروش و صادرات
  شماره تلفن: 02144986814 - فکس: 02144988334
 • معاونت سرمایه های انسانی
  شماره تلفن: 449883333-02144987993 فکس:02144985695
 • معاونت کیفیت
  شماره تلفن: 02144987305
 • معاونت بهره برداری
  دکتر سهیل سهیلی - شماره تلفن: 02144983963
 • معاونت بازرگانی
  آقای رامین قاسمی - شماره تلفن: 44987306- 02144988323
 • معاونت مالی و اقتصادی
  آقای محمود اللهیاری - شماره تلفن: 44987313-02144988316
 • مدیریت فناوری اطلاعات و  ارتباطات
  شماره تلفن: 02144985588