سهامداران حقوقی

x
شرکت داروپخش
x
شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین
x
شرکت سهامی بیمه ایران
x
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند
x
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین