مشخصات بیمار
عارضه جانبی پیش آمده
دارو(ها)ی مصرفی
مشخصات گزارش کننده