کسب رتبه برتر جناب آقاي دکتر عليمراد مديرعامل شرکت کارخانجات داروپخش به عنوان يکي از فعالان پيشتاز اقتصاد ايران در سامانه "تراز" وزارت امور اقتصاد و دارايي .

p