بازدید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از شرکت کارخانجات داروپخش .

p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p