افتتاح خط جدید فرآورده های تزریقی حجیم (سرم) .

افتتاح خط جدید فرآورده های تزریقی حجیم (سرم)